REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BUTIKVALERIE.pl

1. Definicje

 

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny –  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach  sklepu internetowego VALERIE.
 4. Sklep Internetowy VALERIE serwis internetowy dostępny pod adresem: butikvalerie.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – oznacza artykuły i akcesoria  dostarczone przez VALERIE do sprzedaży detalicznej.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Gabi Łukasz Jakubowiak a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu www.butikvalerie.pl
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

2. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresami www.butikvalerie.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresami www.butikvalerie.pl, prowadzony jest przez Gabi Łukasz Jakubowiak  mieszczącą się pod adresem: ul. Wincentego wnuka 2, 98-200 Sieradz Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 

 • Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 

 • Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.

 

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnych zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.butikvalerie.pl oraz pobrać go i sporządzić wydruk.
 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

 1. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. VALERIE może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez VALERIE za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię VALERIE.

 

 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody VALERIE.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla VALERIE.
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

a.      W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.butikvalerie.pl wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

b.      Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

c.       W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

d.      Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego VALERIE wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • przedmiotu zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • wybranej metody płatności
 • wybranego sposobu dostawy

e.    Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z VALERIE Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

f.     Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Przetwarzanie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

g.   Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

h.   Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

5. Dostawa

 

a.      Dostawa Towarów jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

b.      Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką Poczty Polskiej, Paczkomatu lub poprzez odbiór własny Klienta.

Dodatkowo koszty zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

c.      Dostawa Towarów może być rozszerzona poza granice Rzeczpospolitej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia z wskazanymi poniżej warunkami wysyłki.

d.       Termin realizacji dostawy wynosi od 7 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

e.      Klienci mogę uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

f.       Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu lub faktury VAT (na życzenie kupującego).

 

6. Ceny i metody płatności

 

a.      Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

b.      Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 • przelewem na numer konta bankowego:
  37 1050 1461 1000 0090 9870 0140

 

7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 

a.      Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres:

Gabi Łukasz Jakubowiak 
ul. Wincentego wnuka 2,
98-200 Sieradz


b.      Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

c.       Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • Towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
 • Świadczeń, przez które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

d.   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Gabi Łukasz Jakubowiak
ul. Wincentego wnuka 2,
98-200 Sieradz

e.   Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

f.   Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

g.   Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie towaru na adres Gabi Łukasz Jakubowiak  ul. Wincentego wnuka 2, 98-200 Sieradz  w stanie nienaruszonym (tzn, towar nie może być używany i noszony) i odesłany w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (Faktura lub paragon)

h.  VALERIE nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem lub opłatą przerzuconą na odbiorcę.

 

8. Reklamacje dotyczące Towarów

 

a.      VALERIE jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

b.      Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: butikvalerie@gmail.com VALERIE zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

c.       Reklamacji nie podlegają:

 • przedmioty uszkodzone mechanicznie
 • przedmioty z uszkodzeniami wynikłymi z niewłaściwego użytkowania i konserwacji
 • naturalne zużycie się przedmiotu

 

9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

a.      VALERIE podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

b.      Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić VALERIE o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

c.       Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres: butikvalerie@gmail.com

d.      W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

e.       VALERIE zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

10. Postanowienia końcowe

 

a.      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy VALERIE a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

b.      Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy VALERIE a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy VALERIE.

c.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

11. Informacje o firmie


Sklep internetowy Valerie

www.butikvalerie.pl

Gabi Łukasz Jakubowiak 
ul. Wincentego wnuka 2,
98-200 Sieradz

NIP:  
8291650533
   

e-mail: butikvalerie@gmail.com

 

Z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie należy się zapoznać przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia traktowane jest jako zgoda na przedstawione powyżej warunki. Sklep Valerie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.